Редакційна політика

Галузь та проблематика

Програмними цілями наукового фахового видання «Журнал стратегічних економічних досліджень» є висвітлення та вирішення широкого спектру теоретичних і прикладних проблем наступних тематик: економіка, менеджмент соціокультурної діяльності, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, публічне управління та адміністрування, маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, туризм.

З моменту свого заснування журнал став сполучною ланкою між науковцями і практиками, які працюють у науково-дослідних закладах, вищій школі, економіці, державних установах України і зарубіжжя, між усіма тими, хто переймається проблемами розвитку економіки в ринкових умовах. Активна участь в наукових публікаціях на шпальтах журналу сприяє розвитку фундаментальних та прикладних досліджень з усіх напрямків економічних наук, посиленню впливу економіки на вирішення правових, політичних, соціальних, екологічних та інших проблем розвитку суспільства, входженню України в міжнародні економічні союзи.

Журнал є дуже цікавим для науковців, аспірантів, студентів, фахівців національного господарства, державних службовців.

«Журнал стратегічних економічних досліджень» приймає до публікації статті, які містять оригінальні матеріали досліджень, що будуть опубліковані в таких рубриках журналу:

— МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

— ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

— СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

— ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Періодичність видання – 6 раз на рік.

У журнал публікуються статті українською та англійською мовами на вибір авторів.

У науковому фаховому виданні «Журнал стратегічних економічних досліджень» публікації підлягають тільки оригінальні статті, що раніше не видавалися в інших виданнях.

Поданий автором письмового наукового твору (статті) матеріал має відповідати тематиці журналу й вимогам до опублікування статті.

Редакційна колегія наукового видання «Журнал стратегічних економічних досліджень» оцінює рукописи за їх інтелектуальним змістом незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора письмового наукового твору (статті).

Редакційна політика журналу базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування статей; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських та суміжних прав.

Якщо автори письмового наукового твору (статті) використовували роботи та/або вислови інших людей, вони повинні бути належним чином оформлені.

Видання чужої статті за власну, копіювання або перефразування значної частини чужого тексту (без зазначення авторства), присвоювання результатів досліджень, проведених іншими, розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Редакційна колегія видання «Журнал стратегічних економічних досліджень» приймає до розгляду наукові статті авторів за матеріалами досліджень і науково-технічних розробок. Подані статті розглядаються редакційною колегією видання «Журнал стратегічних економічних досліджень» і після отримання позитивної рецензії приймаються до публікації.

Процес рецензування

Редакція видання «Журнал стратегічних економічних досліджень», видавцем якого є державний вищий навчальний заклад «Київський національний університет технологій та дизайну», підтримує певний рівень вимог при доборі та прийомі статей, що подаються до редакції журналу.

У своїй діяльності редакція видання «Журнал стратегічних економічних досліджень» керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а  також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу
 1. Редакційна колегія несе відповідальність за видання.
 2. Всі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.
 3. Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів). Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів та забезпечити чесний процес рецензування.
 4. Редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає профілю журналу.
 5. Редакційна колегія журналу виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи у декілька журналів, багатократне копіювання вмісту статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального вкладу авторів в публікацію.
 6. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про даний факт вилучення статті редакція повідомляє як автору, який надав статтю, так і організацію, де була виконана робота.
 7. Редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 8. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.
 9. Редактори, автори і рецензенти повинні сповіщати про свої інтереси, які можуть  вплинути на їх об’єктивність при редагуванні і рецензуванні матеріалів статей (випадок конфлікту інтересів).   Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні інтереси.
 10. Запобігання протизаконним публікаціям є відповідальність кожного автора, редактора, рецензента, видавця та організації.
Етичні зобов’язання авторів
 1. Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об’єктивне обговорення його значущості. Автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, так що їхні висновки можуть бути підтверджені іншими вченими, без підробки отримання даних або неналежного маніпулювання ними.
 2. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.
 3. Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.
 4. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
 5. Співавторами статті мають бути все ті особи, які доклали значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.
 6. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.
 7. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
 8. Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції.
Етичні зобов’язання рецензентів
 1. Рецензування рукописів є важливим етапом у процесі публікації. Кожен науковець зобов’язаний виконувати певну роботу процесу рецензування.
 2. Всі статті, що подаються до друку мають бути прорецензовані науковим керівником Автора (-ів), науковою установою, де була виконана робота та членами редколегії журналу.
 3. Редколегія залишає за собою право додатково призначити незалежного рецензента.
 4. Рецензент повинен надати об’єктивну оцінку якості рукопису її виклад, а також визначити чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.
 5. Всі члени редколегії є рецензентами.
 6. Рукопис, присланий на рецензію, є конфіденційним документом.
 7. Рецензент повинен обґрунтувати свої висновки достатньо переконливо.
 8. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею або рукописом.
 9. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис.
 10. Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукопису, якщо на це немає згоди автора чи авторів.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.