ФАХОВЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

«Журнал стратегічних економічних досліджень»

Засновником видання «Журнал стратегічних економічних досліджень» є

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Науковий фаховий журнал є правонаступником видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну», який у свою чергу був правонаступником видання «Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности», який видавався з березня 1958 року у Київському технологічному інституті легкої промисловості (СРСР).

«Журнал стратегічних економічних досліджень» є рецензованим науковим журналом з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей. Журнал визнаний ВАК України фаховим з економічних наук. З моменту свого заснування журнал став сполучною ланкою між науковцями і практиками, які працюють у науково-дослідних закладах, вищій школі, економіці, державних установах України і зарубіжжя, між усіма тими, хто переймається проблемами розвитку економіки в ринкових умовах. Активна участь в наукових публікаціях на шпальтах журналу сприяє розвитку фундаментальних та прикладних досліджень з усіх напрямків економічних наук, посиленню впливу економіки на вирішення правових, політичних, соціальних, екологічних та інших проблем розвитку суспільства, входженню України в міжнародні економічні союзи.

Тематична спрямованість видання «Журнал стратегічних економічних досліджень»:

    • Проблеми розвитку економіки
    • Модернізація освіти
    • Сучасні тенденції та проблеми управління
  • Інноваційно-інвестиційна політика

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також науково-практичних працівників і фахівців відповідних галузей промисловості.

Інформація про видання

Засновник: Київський національний університет технологій та дизайну.
Рік заснування – 1958. Перереєстровано – у квітні 2021 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: серія КВ №24821–14761 ПР від 19.04.2021 р.
Фахова реєстрація: журнал включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук: Наказ МОН України від 27.09.2021 № 1017 (додаток 2). Категорія Б. Економічні науки. Спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 281 (від 2018 р.).

Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, Париж, Франція): ISSN Print 2786-5398; ISSN Online 2786-5401.

З 2021 року кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier):

DOI журналу – DOI: 10.30857/2786-5398

DOI випуску – DOI: 10.30857/2786-5398.%YEAR.%Issue

DOI статті – DOI: 10.30857/2786-5398.%YEAR.%Issue.%N

де %YEAR – рік видання випуску; %Issue – номер випуску; %N – порядковий номер статті за змістом випуску.

Періодичність виходу: 6 разів на рік.
Мови видання: українська, англійська.
Обсяг: 100-160 сторінок.