ФАХОВИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ» (СЕРІЯ «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ»)

Журнал Вісник Київського національного університету технологій та дизайну (серія «Економічні науки») – рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей. Журнал визнаний ВАК України фаховим з економічних наук. З моменту свого заснування журнал став сполучною ланкою між науковцями і практиками, які працюють у науково-дослідних закладах, вищій школі, економіці, державних установах України і зарубіжжя, між усіма тими, хто переймається проблемами розвитку економіки в ринкових умовах. Активна участь в наукових публікаціях на шпальтах журналу сприяє розвитку фундаментальних та прикладних досліджень з усіх напрямків економічних наук, посиленню впливу економіки на вирішення правових, політичних, соціальних, екологічних та інших проблем розвитку суспільства, входженню України в міжнародні економічні союзи.

Тематична спрямованість журналу Вісник КНУТД (серія «Економічні науки»):

  • Проблеми розвитку економіки
  • Модернізація освіти
  • Сучасні тенденції та проблеми управління
  • Інноваційно-інвестиційна політика

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також науково-практичних працівників і фахівців відповідних галузей промисловості.

Інформація про видання

Засновник: Київський національний університет технологій та дизайну.
Рік заснування – 1958. Перереєстровано – у грудні 1999 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: серія КВ №19330–9130 ПР від 08.08.2012 р.
Передплатний індекс журналу в каталозі видань України – 91443;
Фахова реєстрація: журнал включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук: Наказ МОН України від 18.12.2018 № 1412 (додаток 10). Категорія Б. Економічні науки. Спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 281.

З 2018 року кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier):

DOI журналу – DOI: 10.30857/2413-0117

DOI випуску – DOI: 10.30857/2413-0117.%YEAR.%Issue

DOI статті – DOI: 10.30857/2413-0117.%YEAR.%Issue.%N

де %YEAR – рік видання випуску; %Issue – номер випуску; %N – порядковий номер статті за змістом випуску.

Періодичність виходу: 6 разів на рік.
Мови видання: українська, російська, англійська.
Обсяг: 100-160 сторінок.